8/1/2008 9: 21: 15 AM
Văn Bản Mới: Kế hoạch tổ chức Hội trại truyền thống “Lá Trung Quân” lần thứ IV - năm 2012   |   Hội thảo góp ý dự án Luật   |   Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tôi - Người đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”   |   Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQP-BTP-BTT&TT-VKSNDTC-TANDTC   |   Kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh   |   Thông báo xuất bản và mời đăng ký mua Lịch treo tường, Lịch để bàn và Sổ công tác Viện kiểm sát nhân dân năm 2013   |   BÁO CÁO VÀ LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ 42 (từ 15/10/2012 đến 21/10/2012)   |   Chế độ bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết việc dân sự.   |   Tọa đàm chuyên đề về phát huy vai trò của các đoàn thể trong việc tham gia cải tiến thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý nhà nước   |   Góp ý dự thảo quy chế giải thưởng "Phan Anh"   |  

Văn Bản ĐTN » Văn Bản Đoàn Thanh Niên » Quyết định Về việc tách chi đoàn Nghiệp vụ hành chính và Kiểm sát các hoạt động tư pháp

 
Quyết định Về việc tách chi đoàn Nghiệp vụ hành chính và Kiểm sát các hoạt động tư pháp

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TPHCM – KHỐI DÂN–CHÍNH–ĐẢNG

BCH ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KSND

TP. HỒ CHÍ MINH

 

                         Số: 07/ QĐ-ĐTN.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 10  năm 2012.
 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tách chi đoàn Nghiệp vụ hành chính

và Kiểm sát các hoạt động tư pháp

 

BCH ĐOÀN CƠ SỞ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP. HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ điều 7, 8, 9 Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về nguyên tắc hoạt động và tổ chức của cơ sở Đoàn;

Căn cứ Quyết định số: 209/QĐ-ĐTN ngày 27/3/2012 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Dân - Chính – Đảng thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2012-2014;

- Xét đề nghị của Ban chấp hành chi đoàn Nghiệp vụ hành chính và Kiểm sát hoạt động tư pháp và Ban chấp hành Đoàn cơ sở.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Tách Chi đoàn Nghiệp vụ hành chính và Kiểm sát hoạt động tư pháp trực thuộc Đoàn cơ sở Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. thành Chi đoàn Nghiệp vụ hành chính và Chi đoàn Kiểm sát hoạt động tư pháp (Có danh sách Đoàn viên các Chi đoàn kèm theo).

Điều 2: Ban chấp hành Đoàn cơ sở, Chi đoàn Nghiệp vụ hành chính và Kiểm sát hoạt động tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Đảng ủy Viện KSND TP. HCM;

- Đoàn khối;

- Lưu ĐTN.

TM. BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

 (đã ký)

Lê Văn Dương

 

 

PHỤ LỤC 1

Danh sách các phòng có đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn Nghiệp vụ hành chính

 

1.      Kế hoạch tài chính,

2.      Văn phòng,

3.      Tổ chức cán bộ

(danh sách đoàn viên đính kèm)

 

 

PHỤ LỤC 2

Danh sách các phòng

có đoàn viên sinh hoạt tại chi đoàn Kiểm sát hoạt động tư pháp

 

1.      Phòng: 5,

2.      Phòng 7,

3.      Phòng 10

4.      Phòng  12

(danh sách đoàn viên đính kèm)